Shikoku

Shikoku

https://en.wikipedia.org/wiki/Shikoku_dog#/media/File:Shikokuken.jpg